جلسهء رهبری وسرپرست وزارت تجارت وصنایع درمورد آمادگی ها برای زمستان در بخش کالا های صنعتی وخوراکی......... - Afghan Cart Company

جلسهء رهبری وسرپرست وزارت تجارت وصنایع درمورد آمادگی ها برای زمستان در بخش کالا های صنعتی وخوراکی.........

جلسهء رهبری وسرپرست وزارت تجارت وصنایع درمورد آمادگی ها برای زمستان در بخش کالا های صنعتی وخوراکی.........