ACC- Internation Network - Afghan Cart Company

ACC- Internation Network

اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان کارت

فضل اول

احکام عمومی

ماده اول:

این اساسنامه بمنظور تنظیم فعالیت شرکت سهامی مختلط افغان کارت وضع گردیده است.

ماده دوم:

شرکت سهامی مختلط افغان کارت که منبعد درین اساسنامه بنام شرک یاد میشود بمقصد تامین اهداف ذیل

فعالیت مینماید:

 • تهیه و تورید اموال مورد نیاز موسسات دولتی و خصوصی و عامه .
 • تورید اموال بمقصد صادراتی

مجدد.

 • صدور اقلام مجاز صادراتی کشور به مارکیت های خارجی .
 • رقابت مشروع با بازار داخلی بمقصد جلوگیری از نوسانات قیم.

ماده سوم:

شرکت در چوکات وزارت تجارت تاسیس گردیده شرکت انتقاعی واجد شخصیت حقوقی بوده دوایم آن محدود نمی باشد.

ماده چهارم:

مرکز شرکت در شهر کابل یوده و نماینده گی های آن  عندالضرورت در داخل و خارج کشور تاسیس شده میتواند.

فصل دوم سرمایه
 

ماده پنچم :

سرمایه ابتدائی شرکت مبلغ یک ملیارد افغانی بوده و سرمایه انتهایی آن ده ملیارد افغانی میباشد که در آن :

سهم دولت 51 فیصد معادل (پنجصدوده ) ملیون افغانی.

- سهم سکتور خصوصی 49 فیصد معا دل ( چهار صدو نود) ملیون افغانی.

ماده ششم:

 قیمت هر سهم مبلغ یکصد هزار افغانی میباشد.

ماده هفتم:

مسوولیت و مقدار مفاد سهمداران محدود به اندازه سهم آنها میباشد.

ماده هشتم :

خرید، فروش و انتقال تسناد سهم  بین سهمداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی با رعایت حکم ماده پنجم این اساسنامه مجاز است و بموافقه رئیس هیات مدیره صورت گرفته میتواند.

ماده نهم:

شهرت سهمداران و اندازه سهم آنها در محکمه تجارتی ثبت و راجستر میگردد.

ماده دهم:

اسناد سهم پس از پرداخت کامل قیمت به اسم سهمدار و امضاء رئیس عامل و سر محاسب که به مهر شرکت صادر شده باشد در دفتر اسهام شرکت ثبت میگردد.

ماده یازدهم:

تزیید و تنقیص سرمایه شرکت به پیشنهاد هیات عامل تایید هیات مدیره و منظوری مجمع عمومی صورت میگردد.

ماده دوازدهم:

جایداد منقول و غیره منقول شرکت جزء سرمایه شرکت میباشد.

ماده سیزدهم :

جلب و جذب سکتور خارجی بعد از منظوری حکومت صورت گرفته میتواند.

فصل سوم

تشکیل

ماده چهاردهم :

شرمت دارای ارگنهای ذیل میباشد:

 1. مجمع عمومی سهمداران.
 2. هیات مدیره .
 3. هیات عامل.
 4. هیات نظار.

ماده پانزدهم:

مجمع عمومی سهمداران که منبعد بنام مجمع عمومی یاد  میشود با صلاحیت ترین ارگان شرکت بوده و جلسات آن به دو شکل ( عادی و فوق العاده ) دایر میگردد.

ماده شانزدهم:

مجمع عمومی عادی حد اقل درهر سه سال یکمرتبه انعقاد می یابد.

ماده هفدهم:

در جلسات مجمع عمومی هر مجمع حق یک رای  را دارد.

ماده هجدهم:

در صورتی که سهمدار در مجمع عمومی اشتراک ورزیده نتواند حق دارد که یکنفررا از طرف خود بحیث وکیل برای  حضور در مجمع عمومی واظهار رای تعیین کند ووکالت نامه باید تحریری باشد.

ماده نزدهم:

جلسه مجمع عمومی عادی وقتی رسمیت خواهد داشت  تعداد حاضرین اقلا از دوثلث سرمایه موجود شرکت نماینده گی کند اگر نصاب تکمیل نشود مجمع عمومی عادی دوم پانزده روز بعد از جلسه اول دایر میگردد.

اعلان این جلسه اقلا ده روز قبل از انعقاد مجلس دوم نشر میشود

حاضرین مجمع دوم اقلا از %5 فیصد اسهام تادیه شده  شرکت نماینده گی کند در صورت که در جلسه دوم نیز نصاب تکمیل نگردد در آن حالت اکثریت اعضای حاضرجلسه سوم که بعد از دو روز تشکیل ودایر میگردد اعتبار دارد.

مجمع دوم وسوم صرف در موضوعات مندرج اجندای مجلس اول تصمیم اتجاذ مینماید.

 

ماده بیستم:

تصامیم مجمع عمومی به اکثریت آرای سهمداران اتخاذ میشود.

درمورد  مربوطه به تعدیل یک یا چند ماده اساسنامه و یا تغییر مرام اساسی شرکت تصمیم بر اساس دوثلث آراء صورت گرفته میتواند.

 

 ماده بیست و یکم:

 

تاریخ اجلاس مجمع عمومی از طرف هیات مدیره تعیین و یکماه قبل از انعقاد جلسه توسط و سایل اطلاعات جمعی به اطلاع سهمداران رسانیده  میشود.

 

ماده بیست و دوم:

رئیس هیات مدیره و یا کفیل او مجمع  عمومی را افتتاح میکند رئیس و منشی مجلس از طرف مجمع عمومی علنا انتخاب میگردد.

ماده بیست و سوم:

مجمع عمومی عادی در شهر کابل دایر میگردد. درحالات استثنایی جلسات عادی ویا فوق العاده مجمع عمومی براساس فیصله هیات مدیره درسایر شهر های کشور دایر شده میتواند.

ماده   بیست و چهارم:

در مجمع عمومی باید موضوعاتی طرح شود که قبلا بحیث اجنداجلسه تعیین شده است.

ماده بیست پنجم:

تطبیق تصامیم که در مجمع عمومی اتخاذ میشود برای کلیه سهمداران اعم از حاضر وغایب و حتی برای شرکاء که مخالف آن رای داده اند قطعی و حتمی است.

ماده بیست و ششم:

تصاویب مجمع  عمومی در کتاب مخصوص ثبت و بعد از امضاء حاضرین مجلس در اداره  شرکت نگهداری میشود.

ماده بیست هفتم :

وظایف مجمع عمومی عادی قرار ذیل است.

 1. استماع راپور سالانه هیات مدیره ، هیات عامل و هیات نظار راجع به فعالیت سالهای  گذشته شرکت واوضاع مالی آن.
 2. ارزیابی و اتخاذ تصمیم راجع به راپور های فوق الذکر.
 3. انتخاب اعضای هیات مدیره .
 4. اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیات مدیره مبنی برانتخاب اعضای هیات مدیره که دوره ماموریت شان تمام شده ئ به علتی از عمل از اجرآی وظیفه باز مانده باشد.
 5. اتخاذ تصمیم راجع به خط مشی پلان وپروگرام کار و فعالیت آینده شرکت.
 6. ارزیابی بیلانس های  گذشته شرکت.
 7. اتخاذ تصمیم در باره پیشنهادات هیات مدیره مبنی بر تعیین اندازه ذخایر و فیصدی توزیع مفاد به شرکاء.
 8. بحث و اتخاذ تصمیم در کلیه مسایل دیگری که شامل اجنداءجلسه باشد.

ماده بیست و هشتم :

جلسات مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد مراجع ذیل دایر میگردد:

 • به پیشنهاد هیات عامل و منظوری هیات مدیره و یا مستقیما از طرف هیات مدیره.
 • به پیشنهاد سهمداران که سهم شان حد اقل (30) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را احتوا کند.

ماده بیست و نهم:

تاریخ وقت و محل تدویر جلسه را هیات مدیره تعیین و آنرا با اجندای جلسه ده روز قبل از دایر شدن از طریق و سایل ارتباط جمعی به اطلاع سهمداران میرساند.

ماده سی ام :

 

ماده سی ویکم :

مجمع عمومی فوق العاده در حالات ذیل دایر میگردد :

- تزیید و تنقیص سرمایه شرکت .

- ادغام شرکت به موسسه دیگر .

- انحلال شرکت .

- ضرر بیش از (30) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت .

- امکان خطر ضیاع الی (50) فیصد سرمایه تادیه شرکت .

ماده سی و دوم :

هیأت مدیره شرکت که اعضای آن حد اقل (5) وحد اکثر آن 9 نفر بوده ، سه نفر آن نماینده دولت و دو نفر آن از جمله سهمداران بخش خصوصی برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشود انتخاب مجدد آنها مجاز است وتعداد اعضاء به همان تناسب سه و 2 صورت گرفته میتواند .

ماده سی وسوم :

هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود رئیس و معاون را انتخاب میکند در غیاب رئیس معاون نیابت میکند .

ماده سی وچهارم :

در جلسات هیأت مدیره حضور اکثریت اعضاء لازم است ، تصامیم هیأت مدیره به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس اتخاذ میشود در صورت تساوی آراء رای طرفی فاطع است که رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب او به آن رای داده باشد .

ماده سی وپنجم :

جلسات هیأت مدیره اقلاً در هر سه ماه یک مرتبه دایر میگردد .

ماده سی وششم :

جلسات فوق العاده هیأت مدیره بنابر پیشنهاد رئیس هیأت عامل و یا رئیس هیأت نظار و منظوری رئیس هیأت مدیره و یا مستقیماً از طرف دو ثلث اعضاء هیأت مدیره دایر میگردد.

ماده سی وهفتم :

هیأت مدیره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل است:

1- انتخاب رئیس و اعضای هیأت عامل و تعین مسئوولیت و صلاحیت آنها.

2- تعین حقوق و امتیازات کارمندان شرکت .

3- تصویب و تشکیل وبودجه سالانه شرکت .

4- تحلیل وارزیابی فعالیتهای شرکت .

5- بررسی بیلانس سالانه شرکت و منظوری آن .

6- تعیین پالیسی مالی و فعالیت های تجارتی شرکت و مراقبت از اجرای آن .

7- بررسی راپور هیأت عامل و اتخاذ تصمیم در زمینه .

8- ترتیب گزارش از چگونگی فعالیت های شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی .

9- اتخاذ تصمیم در مورد طلبات مشکوک صعب الحصول و غیر قابل حصول شرکت .

10- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش جایدادهای غیر منقول شرکت .

11- اتخاذ تصمیم در مورد توزیع مفاد به سهمداران و ایزاد ذخایر شرکت 12- منظوری لوایح داخلی شرکت که از طرف هیات عامل ترتیب و پیشنهاد میشود .

ماده سی وهشتم :

تحقق و بررسی فعالیت مالی ، حسابی و تجارتی شرکت از صلاحیت های هیأت مدیره است .

سایر ارگانهای امنیتی و حراست حقوقی و قانونی صرف از سلسله رئیس هیأت مدیره ( وزیر تجارت ) میتواند از اجراآت شرکت بررسی نماید.

هیأت مدیره میتواند در صورت لزوم دید هیأت تحقیق را از بین اعضای هیأت مدیره ویا خارج از آن تعیین نماید. درصورت بروز اشتباه در مورد سوء استفاده از صلاحیت های تعویض شده کارمندان شرکت و یا سوء اداره هیأت عامل موضوع از طرف هیأت مدیره غرض تحقیق و بررسی مراجع قانونی ارجاع میگردد .

ماده سی ونهم :

اعضای هیأت مدیره نمی توانند به صورت انفرادی در امور اجراییوی شرکت تشبث ورزیده مگر اینکه برای اجرای امور از طرف هیأت مدیره توظیف شده باشند.

ماده چهلم:

اعضای هیات مدیره نمیوانند به معاملات تجارتی با شرکت بپردارند.

 ماده چهل و یکم:

تصاویب هیات مدیره  در کتاب نزد مجمع عمومی مسوولیت دارد.

ماده چهل و دوم:

تصاویب هیات مدیره  در کتاب مخصوص ثبت و حفظ میشود.

ماده چهل سوم:

هیات شرکت متشکل از رئیس معاون و معاونین بوده به اکثریت اراء هیات مدیره انتخاب میشود.

ماده چهل و چارم :

رئیس هیات عامل امر عمومی اجرائیوی شرکت میباشد.

ماده چهل و پنجم :

مدت خدمت هیات عامل سه سال بوده انتخاب مجدد آنها مجاز است.

ماده جهل ششم:

در غیاب رئیس هیات عامل وظایف وی توسط معاون ایکه از طرف رئیس هیات عامل تعیین میگردد پیش برده میشود.

ماده چهل هفتم:

هیات عامل کادر های اداری و کا رمندان فنی را مطابق به تشکیل وبودجه که از طرف هیات  مدیره منظور گردیده انتخاب مینماید.

ماده چهل هشتم:

هیات عامل دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

 1. ترتیب تشکیل بودجه سالانه و ارایه آن به هیات مدیره .
 2. تقرر کادر های اداری و کار مندان و کار گران  مطابق تشکیل و بودجه منظورشده .
 3. ساز ماندهی و اجرای کلیه امور اجرائیوی شرکت.
 4. ساز ماندهی واجرای کلیه امور تجارتی شرکت.
 5. نماینده گی از شرکت نزد محاکم ، مراجع دولتی و خصوصی و موسسات تجارتی خارجی.
 6. ترتیب بیلانس سالانه بیلانس شیت و حساب و نفع و ضرر شرکت ارایه آن به هیات مدیره .
 7. طرح لوایع و مقررات داخلی شرکت وارایه آن جهت منظوری به هیات مدیره .
 8. عقد قرار داد های خریدو فروش اموال با موسسات داخلی و خارجی .
 9. اجرای ترفیع ، قتاعد، مکافات مجازات ، تقرر، تبدیل و عزل کارمندان شرکت مطابق لایحه منظور شده وحکام قوانین نافذه دولت اسلامی افغانستان .
 10. مراقبت از دارایی های منقول و غبر منقول شرکت.
 11. افتتاح حسابات افغانی و اسعاری دربانکها وبا موسسات دولتی .
 12. انجام تبادله و داد وسند اسعاری با موسسات دولتی و خصوصی.
 13. مراقبت و کنترول از انجام وظایف اجرائیوی و تجارتی شرکت . 
 14. تعیین وظایف وصلاحیت های کارمندان شرکت.

ماده چهل و نهم :

هیات عامل شرکت نمیتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت معاملات خرید و فروش را انجام بدهد.

ماده پنجاهم:

هیات عامل در اجرای امور مربوطه نزدهیات مدیره مسوولیت دارد.

ماده پنجا و یکم :

رئیس هیات عامل شرکت  در جلسات هیات مدیره برای مشورتی اشتراک نموده میتواند.

ماده پنجا و دوم:

اعضای هیات عامل در حین وظیفه داری بدون اجازه هیات مدیره نمی تواند به موسسه دیگری که ایجاب حضور دایمی را بنماید کار شوند.

ماده پنجا و سوم:

برای نظارت فعالیت شرکت هیاتی که مشتمل برسه نفر  میاشد.

از طرف هیات مدیره انتخاب میشود.

ماده پنجا و چهارم:

مدت هیات نظار سه سال بوده انتخاب مجدد آن مجاز است.

ماده پنجاو پنجم:

هیات نظار کلیه فعالیت ها و اجراآت شرکت را مطابق اساسنامه ولوایح مربوطه بررسی و نظارت نموده نتیجه را عرض اتخاذ تصمیم به هبات مدیره شرکت می سپارد.

ماده پنجا و ششم :

برای انجام وظایف هیات نظار هیات عامل تسهلات لازم را فراهم مینماید.

ماده پنجا و هفتم:

هیات نظار مکلف است اقلاده روز قبل از انعقادجلسه هیات مدیره بیلانس سالانه شرکت را ملاحظه وراپور خودرا به هیات مدیره تقدیم  نماید.

ماده پنجا و هشتم :

بودجه و مصارف هیات عامل شامل تشکیل شرکت در نظر گرفته میشود.

ماده پنجا و نهم:

هیات نظار مکلف است مطالیی را که د رجریان معاملات خلاف مصالح ومنافع شرکت ملاحضه و یادداشت کرده باشد لولا یا هیأت عامل طرح نماید در صورتیکه هیأت عامل به موضوع توجه لازم مبذول نکند در آنصورت موضوع به هیأت مدیره رویت داده میشود .

ماده شصتم :

موضوعاتی راکه هیأت نظار از نظارت معاملات شرکت یادداشت میکند باید مستند بوده و اطلاع آن به هیأت عامل ویا هیأت مدیره به تأخیر نیافتد .

ماده شصت ویکم :

هیأت نظار در مواقعیکه برای انجام وظیفه خود کسب نظر اهل خبره را در قسمت از امور لازم بداند میتواند بمصرف شرکت برای انجام آن یک یا چند نفر را دعوت نماید .

ماده شصت و دوم :

هیأت نظار در مواقعیکه انعقاد مجمع عمومی فوق العاده را لازم بدانند به هیأت مدیره پیشنهاد میدهد .

ماده شصت سوم :

کسانیکه با اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل قرابت نزدیک مثل پدر، مادر ، برادر ، خواهر ، پسر ، دختر، زوج و زوجه داشته باشند عضو هیأت نظار شده نمیتواند .

                                     فصل چهــــــــــــــــــارم                                         

                                      امور مالی و حسابی                                         

ماده شصت و چهارم :

سال مالی شرکت از تاریخ اول حمل شروع و به اخیر حوت همان سال خاتمه می یابد .

            ماده شصت و پنجم :

          بیلانس های گذشته اقلاً (30) روز قبل از انتقاد جلسه مجمع عمومی جهت وارسی به هیأت نظار سپرده میشود .

ماده شصت وششم :

طرز دفتر داری و حسابی شرکت سیستم محاسبه کار توتیک میباشد .                  

ماده شصت و هفتم :

از مفاد سالانه شرکت پنج فیصد به مقصد ذخیره انکشافی وضع میگردد .

ماده شصت وهشتم :

بعد از وضع مالیات و ذخایر مندرج ماده شصت و هفتم  این اساسنامه (3) فیصد از مفاد خالص شرکت بمنظور بهبود و ضع اجتماعی کارمندان شرکت به پیشنهاد هیأت عامل و منظوری هیأت مدیره تخصیص می یابد .

ماده شصت و نهم :

بعد از تکمیل ذخایر مندرج ماده شصت و هفتم این اساسنامه هرگاه ذخایر مذکور معادل به سرمایه ابتدایی شرکت گردد هیأت مدیره موضوع رابه مجمع عمومی غرض اتخاذ تصمیم پیشنهاد مینماید .

ماده هفتادم :

اگر در اثر بعضی حوادث سرمایه شرکت به نصف تنزیل یابد هیأت مدیره برای اتخاذ تصمیم راجع به تکمیل سرمایه به مقدار اصلی ویا اکتفا بمقدار متباقی ویا انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت میکند تا در باره انحلال ویا دوام شرکت تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .

ماده هفتاد ویکم :

در صورتیکه مجمع عمومی انحلال شرکت را تصویب نماید انحلال شرکت مطابق احکام مندرج اصولنامه تجارت صورت میگیرد .

                                  فصل پنجـــــــــــــــم  

                 انحلال و تصفیه شرکت

ماده هفتاد و دوم :

انحلال شرکت مطابق احکام اصولنامه تجارت افغانستان صورت میگیرد .

ماده هفتاد و سوم :

درصورت انحلال بغرض تصفیه حسابات شرکت ، هیأت تصفیه از بین سهمداران ویا خارج از آن از طرف مجمع عمومی شرکاء انتخاب میشود .

ماده هفتاد و چهارم :

میعاد زمانی تصفیه با در نظرداشت حجم امور قابل تصفیه از طرف مجمع عمومی تعیین میگیرد .

                              فصل ششــــــــــــم                                

                                احکام نهایی                                 

ماده هفتاد و پنجم :

تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیأت مدیره ، تایید مجمع عمومی فوق العاده ومنظوری شورای وزیران صورت میگیرد .

   

ماده هفتاد و ششم :

اسناد از قبیل قباله ، قرارداد ، حواله ها ، تعهدنامه ها وسایر اسناد واوراق مربوط به اجراآت شرکت به امضاء هیأت عامل ویا شخصیکه صلاحیت امضاء از طرف هیأت مدیره بوی تفویض شده باشد مدار اعتبار است .    

ماده هفتاد و هفتم :

حکمیت در مسایل مورد منازعه شرکت مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی حل وفصل میگردد .

ماده هفتاد و هشتم :

دراسناد و وسایق مربوط شرکت امضای هیأت عامل شرکت ویا کسیکه از طرف هیأت عامل تعیین میشود اعتبار دارد .

ماده هفتاد و نهم :

در مواردیکه در این اساسنامه پیشبینی نشده باشد احکام اصولنامه تجارت افغانستان قابل تطبیق است .

ماده هشتادم :

شرکت دارای مهر مخصوص میباشد که از طرف هیأت مدیره طرح و منظور گردیده و به اختیار هیأت عامل گذاشته میشود .

ماده هشتاد ویکم :

پلان مالی و بیلانس سالانه شرکت به موعد معینه بوزارت مالیه ارایه میشود .

ماده هشتاد و دوم :

حقوق و امتیازات کارکنان شرکت مطابق مقرره بانکها صورت میگیرد .

ماده هشتاد و سوم :

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد .